HOME > EU Council Decisions > EUCD 2017-2020 (extended to Feb. 2021) > 

BiH National Stakeholder Dialogue

 

In the context of the European Union Council Decision 2017/1428, Bosnia and Herzegovina with the technical backing of the Convention's Implementation Support Unit (ISU) carried out a Mine Clearance National Stakeholder Dialogue, on 18-19 October 2018 in Sarajevo, in a ceremony opened by H.E. Goran Ćosić, Deputy Minister Ministry of Civil Affairs of Bosnia and Herzegovina and the European Union.

The Dialogue sought to support an engaged dialogue where Bosnia and Herzegovina addressed its objectives with stakeholders including those representing mine action donors, national and international mine clearance organisations, UN agencies, the International Campaign to Ban Landmines (‘ICBL’), and the GICHD.

The Dialogue brought together BiH stakeholders and other partners to strengthen collaboration and present a comprehensive path forward for completing Article 5 implementation.


U kontekstu Odluke Vijeća Evropske unije 2017/1428, uz tehničku podršku Jedinice za podršku implementaciji (ISU), Bosna i Hercegovina je realizovala dijalog domaćih aktera koji je održan u Sarajevu 18.-19. novembra, a otvoren je službenim obraćanjem Nj.E. Gorana Ćosića, zamjenika ministra civilnih poslova Bosne i Hercegovine i predstavnika Evropske unije.

EUCD nastoji podržati angažirani dijalog u okviru kojeg Bosna i Hercegovina može konkretno raspravljati o svojim ciljevima sa akterima, uključujući predstavnike donatora u oblasti protuminskog djelovanja, domaće i međunarodne organizacije za uklanjanje mina, agencije UN-a, Međunarodnu kampanju za zabranu protupješadijskih mina ('ICBL') i GICHD.

Dijalog je okupio aktere iz BiH i druge partnere s ciljem jačanja saradnje i predstavljanja sveobuhvatnih daljnjih aktivnosti do potpune provedbe člana 5.

 

 

Bosnia-Herzegovina Mine Action Center Director Sasa Obradovic, speaks at the launch of the European Union Council Decision in support of implementation of the Convention.

Bosnia and Herzegovina was the first State to express interest in taking advantage of the platform provided by the European Union. 


Direktor Centra za uklanjanje mina Bosne i Hercegovine Saša Obradović, obraća se povodom početka primjene Odluke Vijeća Evropske unije za podršku provedbi Konvencije.


Bosna i Hercegovina je prva zemlja koja je izrazila interes za korištenje platforme koju je osigurala Evropska unija.